Praktische gids

Een onderneming die een offerte indient, moet rekening houden met de gekozen gunningsprocedure en met de voorschriften van het bestek of de als dusdanig geldende documenten.

Bij aanbesteding of offerteaanvraag moet de onderneming erop toezien dat de ingediende offerte regelmatig is op het gebied van inhoud en vorm: ondertekening door iemand die verbintenissen mag aangaan namens de onderneming, geen clausules van voorbehoud waarin de onderneming bepaalde eisen van de offerte verwerpt, volledige offerte in vergelijking met de aanvraag, bijgevoegde documenten, één enkele offerte,… De aanbestedende overheid mag immers niet onderhandelen met de concurrenten en mag dus enkel de offerte in overweging nemen zoals die werd ingediend.

De onderneming moet ook rekening houden met de gebruikte gunningsprocedure. Bij aanbesteding is de laagste regelmatige prijs het enige gunningscriterium. Het product of de dienst moet voldoen aan de opgelegde minimumeisen en er zijn geen verdere verplichtingen. De aanbestedende overheid zal immers geen hogere kwaliteit mogen valoriseren in haar beoordeling.

Bij offerteaanvraag moet de onderneming rekening houden met de aangekondigde gunningscriteria en nagaan of ze geciteerd worden in volgorde van afnemend belang en of ze werden afgewogen. Wanneer dat niet het geval is, verduidelijkt de reglementering dat de criteria dezelfde waarde hebben. De onderneming moet dus haar offerte in evenwicht trachten te brengen op basis van deze criteria en de waarde ervan. Uitgezonderd in geval van verbod kan ze ook suggesties of vrije varianten voorstellen die bijvoorbeeld nieuwe methodes valoriseren. Als die vrije varianten in overweging worden genomen, worden ze beoordeeld op basis van de aangekondigde gunningscriteria.

Bij onderhandelingsprocedure heeft de aanbestedende overheid de mogelijkheid, niet de plicht, over de offerte te onderhandelen. Een onderneming die uitgenodigd wordt een offerte in te dienen, heeft er dus alle belang bij om vanaf het begin een volledige offerte in te dienen: de meest interessante of de laagste offerte naar gelang van het geval. Het is immers mogelijk dat de aanbestedende overheid beslist de opdracht te gunnen op basis van de ingediende offertes of slechts onderhandelingen zal starten met de ondernemingen die, alles bij elkaar genomen, offertes van gelijkwaardige kwaliteit hebben ingediend.