Algemene Voorwaarden

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot de Site en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Govex BV. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Internationalelaan 55 K te 1070 Brussel (hierna “Govex”). U kunt de Algemene Voorwaarden lezen en afdrukken alvorens u zich op onze Site inschrijft en toegang krijgt tot onze diensten. De Algemene Voorwaarden zijn permanent op onze website toegankelijk. Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten dient men zich eerst in te schrijven. Tijdens de inschrijvingsprocedure zal men u vragen de kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen door te klikken op de functie “Ik aanvaard de algemene voorwaarden van Govex”. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen ervan te aanvaarden. Indien u zich niet zelf ingeschreven heeft op de Site van Govex, zal u tevens verondersteld zijn kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen ervan te aanvaarden, door het tekenen van de Bestelbon.

1. DEFINITIES
Met het oog op deze Algemene Voorwaarden krijgen de volgende bepalingen de strikte definitie zoals bepaald werd in dit artikel. Het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa.
(1) “Abonnement”: bedrag dat een Klant aan Govex betaald, na bevestiging via Bestelbon, om toegang te krijgen tot de diensten van Govex.
(2) “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van Govex zijn tegenstelbaar aan de Gebruikers en/of Klanten bij hun inschrijving via de Site en/of ondertekening van de Bestelbon, alsook Govex klanten die beroep doen op adviesverlening en/of andere diensten van Govex, alsook de Gebruikers die gebruik maken van de met Govex geaffilieerde websites en/of de met Govex verbonden vennootschappen.
(3) “Bestelbon”: de bevestiging van het nemen van een Abonnement door een Klant. Deze bevestiging kan geschieden per fax, e-mail of brief.
(4) “Contract”: de verbintenis die gesloten wordt tussen Govex en de Gebruiker bij de inschrijving van de Gebruiker en het versturen van een Inschrijvingsformulier door de Gebruiker en/of een Bestelbon getekend voor akkoord.
(5) “Gebruiker”: categorie die de geabonneerde Klanten omvat, alsook de personen in een eventuele gratis proefperiode. De Gebruiker kan slechts voor beroepsdoeleinden toegang krijgen tot de Site.
(6) “Gebruikersgegevens” of “Registratie Informatie”: elke informatie die door de Gebruiker in het Inschrijvingsformulier geleverd wordt, alsook elke andere informatie die door de Gebruiker tijdens de uitvoering van het Contract verstrekt wordt.
(7) “Gebruikersnaam”: de codenaam die de Gebruiker op de Govex Site gebruikt.
(8) “Grondgebied” : de Europese Unie.
(9) “Informatiedienst” : het per e-mail verspreiden door Govex van notificaties omtrent Overheidsopdrachten aan de Klanten volgens de selectiecriteria zoals gedefinieerd in de Bestelbon.
(10) “Inschrijvingsformulier”: de webpagina’s in te vullen door de Gebruiker of door Govex waarin hij zijn Gebruikersgegevens invoert met als bedoeling een Abonnement te nemen. Het versturen van een Inschrijvingsformulier maakt het Contract tegenstelbaar aan de Gebruiker.
(11) “Klant”: de Gebruiker die de betalende Informatiediensten van Govex wenst te gebruiken of andere betalende Govex diensten.
(12) “Overheidsopdracht” of “Publieke Aanbesteding”: aankoop- en/of informatieaanvraag van produkten, diensten en/of werken van een overheidsinstelling en gepubliceerd in een officieel publicatie bulletin.
(13) “Paswoord”: de toegangscode van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de diensten die op de Site worden voorgesteld. Het Paswoord wordt door de Govex toegekend. De Gebruiker heeft evenwel de mogelijkheid zijn Paswoord te wijzigen voor zover het gekozen Paswoord bestaat uit een minimum van vier tekens.
(14) “Site” : de internet site van Govex waarvan het adres https://www.govex.be/ is, alsook het geheel van verbonden sites en al de affiliatie sites. De Site omvat niet alleen de webpagina’s maar eveneens het geheel van diensten die door Govex op de Site voorgesteld worden.
(15) “Vergoeding” : het totaal van de abonnementsbedragen die door Govex geïnd worden in ruil voor Informatiediensten in het kader van Overheidsopdrachten, en/of andere bedragen die door Govex geïnd worden in ruil voor adviesverlening, opleiding, ontwikkeling of elk andere betalende diensten van Govex.

2. VOORWERP VAN HET CONTRACT
Als tegenprestatie van de Vergoeding, biedt Govex een Informatiedienst aan betreffende Overheidsopdrachten, alsook andere diensten verbonden aan Overheidsopdrachten.

3. INSCHRIJVINGEN EN GEBRUIKERSGEGEVENS
Om de Site te kunnen gebruiken moet de Gebruiker zich vooraf inschrijven op het Inschrijvingsformulier door een Gebruikersnaam en andere Gebruikersgegevens in te vullen, zoals bepaald in het Inschrijvingsformulier. In geen geval kan de Gebruiker een Gebruikersnaam en/of een Paswoord invoeren die hem niet toebehoren. De Gebruiker dient alle redelijke middelen aan te wenden om zijn Paswoord geheim te houden en om ze niet door een derde te laten gebruiken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de vertrouwelijkheid van zijn Paswoord en voor alle handelingen die hun gebruik mogelijk maken. De Gebruiker verbindt zich ertoe Govex onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet veroorloofd gebruik van zijn Gebruikersnaam of van zijn Paswoord of van elke andere inbreuk, zelfs potentiële, op de veiligheid van de Site. Govex is gemachtigd de inschrijving te weigeren van elke Gebruiker die niet voldoet aan de door Govex vereiste voorwaarden. Indien Govex de inschrijving aanvaardt, verleent Govex toegang tot de Site overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Inzake het gebruik van de Dienst verbindt de Gebruiker zich ertoe (a) Gebruikersgegevens te verstrekken die correct, actueel, precies en volledig zijn, (b) de Gebruikersgegevens bij te werken zodat ze correct, actueel, precies en volledig blijven, (c) geen vals gebruik te maken van de identiteit van enig ander persoon of eenheid of een valse naam te gebruiken of een naam voor het gebruik waarvan de Gebruiker geen toestemming gekregen heeft. Indien een van de door de Gebruiker verstrekte Gebruikersgegevens niet correct, actueel, precies of volledig is, behoudt Govex zich het recht voor het Contract onmiddellijk op te zeggen, en elk nieuw gebruik van de Site te weigeren.

4. GEBRUIK VAN DE INFORMATIEDIENST EN DE SITE EN VERPLICHTINGEN VAN GOVEX
Zodra de inschrijving van de Gebruiker door Govex aanvaard is, en/of nadat de Bestelbon ondertekend is, zal de Klant notificaties over Overheidsopdrachten per e-mail ontvangen. Govex zorgt ervoor alles in het werk te stellen om de e-mails tijdig te versturen en te voorzien in een toegang tot de Site 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gezien de aan e-mail en internet eigen technische kenmerken, kan Govex evenwel noch de onderbreking of vertraging bij het verzenden van e-mails, noch de onderbreking van de toegang tot de Site, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan zijn server, uitsluiten. In geval van defect of onderbreking zal Govex alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Govex BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten zijn wil om, slecht of niet ontvangen door de klant van de electronische informatie. Hierdoor is de klant alleen verantwoordelijk voor het configuren van de eigen fire-wall, anti-virus, anti-spam software, zodat deze de electronische informatie, opgestuurd door de Govex BV in het kader van het contract, niet weigeren.

5. VERGOEDING EN BETALING
De Klant verbindt zich ertoe, na de bevestiging via een Bestelbon, de Vergoedingen te betalen op het totaal van de bedragen die door Govex gevraagd worden als tegenprestatie voor de Informatiediensten, toegang tot de Site en eventuele andere diensten van Govex of de met Govex verbonden sites of vennootschappen. De Abonnementen komen tot stand door het inzenden van een Bestelbon of een notificatie door de Klant aan Govex, en de bevestiging door Govex bij middel van het verzenden van een faktuur. Ter compensatie van de muntontwaarding en de verhoging van de activiteiten, kunnen de tarieven jaarlijks met een forfaitair percentage van vier komma vier percent verhoogd worden. De Vergoedingen voor de Abonnementen kunnen onder geen enkele voorwaarde tijdens of na de abonnementsperiode teruggevraagd worden door of teruggestort worden aan de Klant. De Abonnementen zijn ook niet overdraagbaar naar andere Klanten of andere Gebruikers. Naargelang de keuze van de Klant geldt het Abonnement voor een periode van twaalf, vierentwintig of zesendertig maanden. Het Abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf maanden, tenzij de Klant ten laatste twee maand voor de vervaldag het Abonnement door middel van aangetekende post heeft opgezegd. Alle facturen die door Govex uitgegeven worden, zijn betaalbaar binnen vijftien dagen na factuurdatum. De verschuldigde bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn, leveren een interest op van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alleen door het feit van de niet-betaling, van één percent per maand vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de interesten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met vijftien percent van het faktuurbedrag, met een minimum van vijftig Euro, ten titel van vast overeengekomen schadevergoeding. In geval van niet tijdige betaling van de faktuur, kan Govex ofwel het Abonnement opschorten en de toegang tot de Informatiedienst alsook het Klantengedeelte van de Site afsluiten tot op de dag van betaling, ofwel het Abonnement ontbinden ten nadele van de Klant. In geval van ontbinding van het Abonnement door Govex in gevolge de niet tijdige betaling door de Klant, zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen bedrag verschuldigd blijven, te verhogen met de verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in dit artikel. Deze betalingsmodaliteiten zijn eveneens van toepassing voor alle Govex fakturen voor adviesverlening, ontwikkelingen en andere diensten van Govex.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER OF KLANT
Behalve de verplichting tot de betaling van de Vergoedingen zal elke Gebruiker slechts éénmaal kunnen genieten van een eventuele gratis proefperiode. Een onrechtmatige herinschrijving door de Gebruiker, als persoon of als bedrijf, met een echte of valse identiteit of met een identiteit van enig ander persoon of eenheid, met als bedoeling ter kwader trouw opnieuw te genieten van een gratis proefperiode, leidt automatisch tot het onderschrijven van een Abonnement van één jaar, zonder bevestiging via een Bestelbon.

7. DEGELIJK GEBRUIK VAN DE SITE GOVEX DOOR DE GEBRUIKER OF KLANT
De Gebruiker verbindt zich ertoe zich te houden aan de wettelijke en contractuele bepalingen die op de Site van toepassing zijn en stemt ermee in niet te interfereren in het gebruik van andere Gebruikers, al dan niet concurrenten. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke van de informatie dat hij/zij aan Govex verstrekt. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Informatiedienst, Site of andere Govex diensten niet te gebruiken voor onwettelijke doeleinden of doeleinden die onverenigbaar zijn met de doestelling van de diensten aangeboden door Govex. De Gebruiker verbindt zich ertoe de op de Site ingestelde beschermingstechnieken en de toegangscodes niet te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken of te trachten ze te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken (zoals “reverse engineering”). De Gebruiker verbindt zich eveneens ertoe de toegang tot en het gebruik van de met de Site verbonden computerinfrastructuur niet te verstoren, op welke manier ook. De Gebruiker verbindt zich ertoe de toegestuurde gegevens noch te manipuleren noch te gebruiken voor de creatie van publicaties en/of diensten die op enigerlei kunnen concurreren of intefereren met de publicaties en/of diensten die reeds worden geleverd of die in de toekomst zullen worden geleverd door Govex. De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik binnen het bedrijf. Zij mogen in geen geval worden verkocht of overgedragen aan een derde partij.

8. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INFORMATIEDIENST EN VAN DE SITE
Govex kan op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De Gebruiker zal via de Govex nieuwsbrief of op andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De Gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van de Informatiediensten en/of de Site na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. Govex behoudt zich het recht om de configuratie en de inhoud van de Informatiediensten en/of Site op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de Gebruiker te worden medegedeeld.

9. SCHADEVERGOEDING
De Gebruiker verbindt zich ertoe aan Govex, en in voorkomend geval, de filialen, partners, bedienden en bedrijfleiders een schadevergoeding te verlenen in geval van klacht of rechtsgeding dat door welke derde ook ingesteld wordt naar aanleiding van een gebrek dat verband houdt met het onwettig of bedrieglijk gebruik van de Informatiediensten, de Site, de andere Govex diensten, de Gebruikersgegevens, of met elke andere inbreuk op de Algemene Voorwaarden of op de rechten van derden. In geval van opzegging naar aanleiding van een foutieve niet-naleving, is de Gebruiker van rechtswege een bedrag verschuldigd, voor schade en forfaitaire interesten, dat gelijk is aan vijftien percent van het nog verschuldigde bedrag, onverminderd de gerechtelijke interesten en de eventueel verschuldigde procedurekosten en -schadevergoedingen.

10. UITSLUITING VAN WAARBORG
Govex is een bemiddelaar waarvan de opdracht uitsluitend erin bestaat Gebruikers te informeren omtrent Overheidsopdrachten. Gezien het beperkte karakter van de bemiddeling van Govex, verleent deze laatste geen enkele waarborg inzake de inhoud van de Overheidsopdrachten. Govex biedt geen enkele waarborg betreffende het verspreiden van vervallen, onvolledige of laattijdige informatie. Daarenboven biedt Govex ook geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Informatiedienst, Site of andere Govex dienst, of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op door de Informatiedienst of op de Site beschikbaar is of die door de bemiddelaar van de Site verkregen werd. De door Govex aangeboden diensten worden via e-mail en internet voorgesteld. De Gebruikers aanvaarden de risico’s die verbonden zijn aan het open karakter van e-mail en internet. Govex biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Site kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie per e-mail of op de Site gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Voor elke inhoud en/of elk gegeven dat gedownload wordt of dat door het gebruik van een e-mail of de Site verkregen wordt, neemt de Gebruiker alleen alle risico op zich. De raadgevingen en informaties die eventueel door Govex aan een Gebruiker gegeven worden in het kader van de Informatiediensten of het gebruik van de Informatiedienst of Site, mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als afwijkingen van het Contract. De met Govex geaffilieerde sites, zijnde de sites die hun leden en /of verzoekers doorverwijzen naar de Informatiedienst of de Site van Govex bieden ook geen enkele waarborg voor wat de de inhoud, diensten en het functioneren van Govex betreft en zijn dus uitgesloten van enige waarborg. Govex biedt geen enkele waarborg voor wat de inhoud, de diensten en het functioneren betreft van de sites naar waar Govex zijn Gebruikers en bezoekers doorverwijst.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Govex en de met Govex geaffilieerde sites zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid inzake de inhoud, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, uitvoering, interpretatie en timing van de informatie betreffende de Overheidsopdrachten alsook de verspreiding ervan. Govex en de met Govex geaffilieerde sites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de Gebruiker of de verantwoordelijke van de Overdheidsopdracht verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privé-leven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, die uitgaat van Gebruikers of van derden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die vervat is in de Gebruikersgegevens alsook elke ander informatie die aan Govex wordt doorgegeven en die bestemd is om op de Site of in de e-mail te staan. Govex en de met Govex geaffilieerde sites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zoals met name de derving van inkomens, van zaken, van contracten, van gepland sparen of van winst), die voortkomt uit het gebruik van de Informatiedienst of de Site, de onderbreking van de toegang tot het e-mail systeem of de Site of de inhoud van de e-mails of de Site. De met Govex geaffilieerde sites, zijnde de sites die hun leden en/of verzoekers doorverwijzen naar de Site van Govex zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor wat de diensten en het functioneren van Govex betreft. De met Govex geaffilieerde sites zijn ook niet aansprakelijk voor de doorverwijzing naar Govex die zij hun bezoekers of leden bieden. Govex is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor het doorverwijzen van Govex’s Gebruikers en bezoekers naar andere sites noch voor de inhoud, de diensten en het functioneren van de sites naar waar Govex haar Gebruikers en bezoekers doorverwijst. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening, opleiding, ontwikkeling of een andere dienst van Govex, levert Govex een inspanningsverbintenis. Haar aansprakelijkheid is in deze gevallen enkel beperkt tot het laatste bedrag dat voor deze dienstverlening door de Klant betaald werd.

12. OPZEGGING
Onverminderd het recht om schade en interesten te eisen, behoudt Govex zich het recht voor elk Contract dat met een Gebruiker gesloten is, zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen ingeval deze laatste een van de bepalingen van het Contract niet naleeft. In geval van opzegging van het Contract zal de Gebruiker zijn toegangsrecht hetzij tijdelijk, hetzij definitief geschorst worden. De vervallen bedragen blijven verschuldigd en de reeds gestorte bedragen worden in geen geval terugbetaald.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Govex is exclusief houder van de totale intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de rechten sui generis, die met de Site verband houden. Bijgevolg verbindt de Gebruiker zich ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de Site vormen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden, met name de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo’s, grafische beelden, grafieken, muziek, enz. of enige andere vorm van gelijk welk kenmerkend teken. De Gebruiker machtigt uitdrukkelijk Govex om op zijn site de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo’s, grafische beelden, grafieken, muziek, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren, die doorgegeven worden in het kader van de diensten in verband met Overheidsopdrachten.

14. KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER
Elke boodschap of elke kennisgeving die aan de Gebruiker gestuurd wordt betreffende het gebruik van de Site dient te gebeuren hetzij via de Site, hetzij via elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de Gebruiker in het Inschrijvingsformulier of op de Bestelbon vermeld wordt. Govex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de Gebruiker verzuimd heeft de Gebruikersgegevens bij te werken.

15. OVERMACHT
Govex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van het Contract indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Govex ontsnapt.

16. VERWERKING VAN DE GEBRUIKERSGEGEVENS
Voor de toepassing van het Contract is de persoon die instaat voor de verwerking van de Gebruikersgegevens Govex BV, waarvan de zetel zich bevindt in de Internationalelaan 55 K te 1070 Brussel, België. De Gebruikersgegevens die door de Gebruiker naar Govex gestuurd worden, kunnen door Govex en haar affiliates aangewend worden met het oog op de directe marketing geïnitieerd door Govex en/of haar affiliates, en om het publiek profiel van de Gebruiker op te stellen. De Gebruiker kan zich verzetten tegen het aanwenden van zijn Gebruikersgegevens met het oog op de directe marketing door te klikken op het overeenstemmende vakje in het Inschrijvingsformulier. De Gebruiker heeft een toegangsrecht tot zijn publiek profiel en zijn Gebruikersgegevens die hij zelf kan aanpassen van de pagina “Mijn Govex”.

17. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Het Contract wordt intuitu personae gesloten tussen Govex en de Gebruiker. De rechten en verplichtingen die eruit voortkomen kunnen noch geheel noch gedeeltelijk aan derden worden afgestaan, tenzij in geval van een fusie of overname. Het feit dat Govex een recht of een bepaling uit het Contract niet uitoefent of toepast, mag niet beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of aan deze bepaling. De beperkingen en uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn bepaald, zijn op de Gebruiker van toepassing indien en voor zover zij door de Belgische Wetgeving toegestaan zijn. Elke hele of gedeeltelijke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk verklaard wordt, zal uit het Contract verwijderd worden en zal op geen enkele wijze de toepasbaarheid van de overige bepalingen van het Contract in het gedrang brengen. De Partijen verbinden zich ertoe elke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk geacht wordt te vervangen door een bepaling met hetzelfde economische effect. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van het Contract valt uitsluitend onder de bevoegde rechtbanken van Brussel. Het Belgisch recht is van toepassing en de proceduretaal is de taal van het Inschrijvingsformulier van de Gebruiker of van de Bestelbon van de Klant. Het contract omvat het geheel van de contractuele bepalingen tussen Govex en de Gebruiker betreffende de Site en de diensten die erop worden aangeboden, met uitsluiting van elk voorafgaand akkoord. De Nederlandstalige en Franstalige versies van de algemene voorwaarden zijn allebei officiële versies.