koninklijk besluit “borgtocht en elektronische facturering”

Het koninklijk besluit van 4 september 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten is op 21 september 2023 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het koninklijk besluit wijzigt de borgtochtregeling. Voortaan is in principe een borgtocht voorzien. Het bedrag hiervan wordt automatisch vastgesteld op vijf procent van de waarde van de opdracht. De  kan echter beslissen geen borgtocht te eisen of een lager percentage dan vijf procent vast te stellen, zonder dat dit een afwijking vormt van de algemene uitvoeringsregels. Er moet evenwel een bepaling in die zin worden opgenomen in de opdrachtdocumenten, zonder dat een rechtvaardiging vereist is. Alleen als de  beslist een borgtocht te eisen met een hoger percentage dan vijf procent, is er sprake van een afwijking en is een motivering vereist.

Het systematisch opleggen van de borgtocht kan een belemmering vormen voor de deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten. Daarom lijkt het belangrijk om geen borgtocht op te leggen als dat niet nodig is in het licht van het risico op een slechte uitvoering.

De modaliteiten voor de vrijgave van de borgtocht zijn ook herzien. Er is bepaald dat de borgtocht wordt vrijgegeven (op initiatief van de aanbesteder), zelfs zonder dat de opdrachtnemer hierom verzoekt, indien de aanbesteder de oplevering aanvaardt.

Tevens maakt het besluit toezicht op de borgtocht mogelijk door de aanbesteder te verplichten om in een elektronisch formulier aan te geven of een borgtocht vereist is, voor welk bedrag, dan wel dat er geen borgtocht van toepassing is.

Deze bepalingen treden in werking op 1 november 2023.

Tot slot verlengt het besluit de termijn die die inwerkingtreding bepaalt van de verplichting voor ondernemers om hun facturen elektronisch te versturen, voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30 000 euro. De termijn van 18 maanden wordt op 22 maanden gebracht, waardoor deze verplichting ingaat op 1 maart 2024. Deze verplichting om facturen in het kader van overheidsopdrachten elektronisch te versturen, is niet van toepassing op overheidsopdrachten met een geraamde waarde van minder dan of gelijk aan 3 000 euro.  kunnen echter strenger zijn door een bepaling in die zin op te nemen in de opdrachtdocumenten. Federale  zullen de elektronische facturering vanaf 1 maart 2024 ook opleggen onder de 3 000 euro.