Proceduretypes

Openbare aanbesteding
De openbare aanbesteding is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd beroep kan doen. De opdracht wordt hierbij gegund op basis van één enkel gunningscriterium, nl. de prijs. Deze procedure omvat 1 enkel stadium : de aanbestedende overheid is verplicht een aankondiging te publiceren waarin ze de uiterste ontvangstdatum voor de offertes en de modaliteiten met het oog op het bekomen van het bestek betreffende de opdracht bepaalt.

Elke onderneming die voldoet aan de financiële, economische en technische minimumeisen vermeld in de aankondiging, die zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallen bij de RSZ …) en waarvan de offerte als regelmatig wordt beschouwd (omdat ze aan de vormvoorschriften voldoet, geen enkel voorbehoud bevat en tegemoetkomt aan de technische eisen, …), wordt in aanmerking genomen.

Om de laagste regelmatige offerte te bepalen, houdt de aanbestedende overheid slechts rekening met de aangeboden prijzen en met de andere berekenbare gegevens die met zekerheid haar uitgaven zullen verhogen (zoals het energieverbruik, de onderhoudskosten …).

Deze procedure wordt gebruikt wanneer de aanbestedende overheid de technische eisen van de geplande werken, leveringen of diensten perfect beheerst en die kan weergeven in het bestek. Aangezien het enige gunningscriterium de prijs is, kan de aanbestedende overheid geen waarde toekennen aan bijvoorbeeld een betere productkwaliteit die uit een offerte zou blijken.

Algemene offerteaanvraag
De algemene offerteaanvraag is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd beroep kan doen. De opdracht wordt hierbij gegund op basis van diverse gunningscriteria, zoals de prijs, de technische waarde, de geboden garanties, … Deze procedure omvat 1 enkel stadium : de aanbestedende overheid is verplicht een aankondiging te publiceren waarin ze de volgende gegevens verduidelijkt : de uiterste ontvangstdatum voor de offertes en de modaliteiten met het oog op het bekomen van het bestek betreffende de opdracht.

Elke onderneming die voldoet aan de financiële, economische en technische minimumeisen vermeld in de aankondiging, die zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallen bij de RSZ …) en waarvan de offerte als regelmatig wordt beschouwd (omdat ze aan de vormvoorschriften voldoet, geen enkel voorbehoud bevat en tegemoetkomt aan de technische eisen, …), wordt in aanmerking genomen.

Om de voordeligste regelmatige offerte te bepalen, moet de aanbestedende overheid enkel rekening houden met de gunningscriteria bekendgemaakt in de aankondiging van opdracht of vermeld in het bestek. Deze criteria hebben dezelfde waarde, behalve wanneer ze werden gerangschikt in volgorde van afnemend belang of werden gewogen in de aankondiging of in het bestek. De aanbestedende overheid kan eveneens rekening houden met de door de inschrijvers voorgestelde vrije varianten die, indien ze in aanmerking worden genomen, worden beoordeeld op basis van dezelfde gunningscriteria.

Deze procedure wordt meer bepaald gebruikt wanneer de aanbestedende overheid het beter acht een functioneel bestek op te stellen en de uitwerking van een offerte die het best aan de bekendgemaakte gunningscriteria voldoet, over te laten aan de inschrijvers. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk verboden is of beperkingen werden opgelegd, bieden de eventuele vrije varianten de ondernemingen bovendien de mogelijkheid om bij de overheid nieuwe technieken, methodes of producten te commercialiseren die beantwoorden aan de behoeften van de betrokken opdracht.

Prijsvraag voor ontwerpen en wedstrijd
Het gaat om een procedure die de aanbestedende overheid toelaat een plan of een ontwerp, gekozen door een jury, aan te schaffen. De aanbestedende overheid is verplicht een aankondiging van prijsvraag te publiceren. Deze prijsvraag leidt ofwel tot de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van diensten, ofwel tot de keuze van één of meerdere ontwerpen met of zonder toekenning van premies.

We wijzen erop dat de prijsvraag en de tussenkomst door een jury niet enkel in het kader van een prijsvraag voor ontwerpen worden georganiseerd, maar eveneens bij algemene of beperkte offerteaanvraag betreffende werken of leveringen, wanneer de procedure tegelijk betrekking heeft op het ontwerp van een project en de uitvoering ervan.

Beperkte aanbesteding
De beperkte aanbesteding is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd beroep kan doen. De opdracht wordt hierbij gegund op basis van één enkel gunningscriterium, nl. de prijs. Deze procedure omvat 2 stadia. In een eerste stadium, is de aanbestedende overheid verplicht een aankondiging te publiceren waarin ze de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan de belangstellende ondernemingen moeten voldoen bepaalt en de uiterste ontvangstdatum voor de kandidaturen. Enkel de ondernemingen die zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallen bij de RSZ…) en die geacht worden over de beste draagkracht te beschikken (minimum 5 ondernemingen indien er voldoende geschikte gegadigden zijn) worden geselecteerd. In een tweede stadium verzoekt de aanbestedende overheid ze een offerte in te dienen tegen een vastgelegde datum. Over het algemeen wordt het bestek bij de uitnodiging gevoegd.

Om de laagste regelmatige offerte te bepalen, houdt de aanbestedende overheid slechts rekening met de aangeboden prijzen en met de andere berekenbare gegevens die met zekerheid haar uitgaven zullen verhogen (zoals het energieverbruik, de onderhoudskosten, ?).

Deze procedure wordt vooral gebruikt wanneer de aanbestedende overheid de technische eisen van de geplande werken, leveringen of diensten perfect beheerst en die kan weergeven in het bestek. Aangezien het enige gunningscriterium de prijs is, kan de aanbestedende overheid geen waarde toekennen aan bijvoorbeeld een betere productkwaliteit die uit een offerte zou blijken. In tegenstelling tot de openbare aanbesteding, heeft de voorafgaande selectie van de ondernemingen evenwel tot doel de concurrentie te beperken tot de kandidaat-ondernemingen die over de beste draagkracht beschikken om de opdracht uit te voeren.

Beperkte offerteaanvraag
De beperkte offerteaanvraag is een procedure waarop de aanbestedende overheid altijd beroep doen. De opdracht wordt hierbij gegund op basis van diverse gunningscriteria, zoals de prijs, de technische waarde, de geboden garanties … Deze procedure omvat 2 stadia. In een eerste stadium, is de aanbestedende overheid verplicht een aankondiging te publiceren waarin ze de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan de belangstellende ondernemingen moeten voldoen bepaalt en de uiterste ontvangstdatum voor de kandidaturen. Enkel de ondernemingen die zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallen bij de RSZ…) en die geacht worden over de beste draagkracht te beschikken om de opdracht uit te voeren (minimum 5 ondernemingen indien er voldoende geschikte gegadigden zijn) worden geselecteerd. In een tweede stadium verzoekt de aanbestedende overheid ze een offerte in te dienen tegen een vastgelegde datum. Over het algemeen wordt het bestek bij de uitnodiging gevoegd.

Enkel de regelmatige offertes (omdat ze aan de vormvoorschriften voldoen, geen voorbehoud bevatten en tegemoetkomen aan de technische eisen …) worden in aanmerking genomen.

Om de voordeligste regelmatige offerte te bepalen, moet de aanbestedende overheid enkel rekening houden met de gunningscriteria bekendgemaakt in de aankondiging van opdracht of vermeld in het bestek. Deze criteria hebben dezelfde waarde, behalve wanneer ze werden gerangschikt in volgorde van afnemend belang of werden gewogen in de aankondiging of in het bestek. De aanbestedende overheid kan eveneens rekening houden met de door de ondernemingen voorgestelde vrije varianten die, indien ze in aanmerking worden genomen, worden beoordeeld op basis van dezelfde gunningscriteria.

Deze procedure wordt meer bepaald gebruikt wanneer de aanbestedende overheid het beter acht een functioneel bestek op te stellen en de uitwerking van een offerte die het best aan de bekendgemaakte gunningscriteria voldoet, over te laten aan de ondernemingen. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk verboden is of beperkingen werden opgelegd, bieden de eventuele vrije varanten de ondernemingen bovendien de mogelijkheid om bij de overheid nieuwe technieken, methodes of producten te commercialiseren die beantwoorden aan de behoeften van de betrokken opdracht. In tegenstelling tot de algemene offerteaanvraag, heeft de voorafgaande selectie van de ondernemingen evenwel tot doel de concurrentie te beperken tot de kandidaat-ondernemingen die over de beste draagkracht beschikken om de opdracht uit te voeren.

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Het gaat om een procedure waarbij de opdracht wordt gegund ofwel op basis van één enkel criterium, nl. de prijs, ofwel op basis van diverse gunningscriteria. Ze omvat 2 stadia: de aanbestedende overheid is verplicht een aankondiging te publiceren waarin ze de financiële, economische en technische minimumeisen bepaalt waaraan de belangstellende ondernemingen moeten voldoen en de uiterste ontvangstdatum voor de indiening van de de kandidaturen. Enkel de ondernemingen die geacht worden over de beste draagkracht te beschikken om de opdracht uit te voeren en die zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden (faillissement, fiscale achterstallen of achterstallen bij de RSZ…) (minimum 3 ondernemingen indien er voldoende geschikte gegadigden zijn) worden geselecteerd. In een tweede stadium verzoekt de aanbestedende overheid ze een offerte in te dienen tegen een vastgelegde datum. Over het algemeen wordt het bestek bij de uitnodiging gevoegd.

Om de laagste of voordeligste offerte te bepalen, beschikt de aanbestedende overheid over de mogelijkheid om met één of met verschillende concurrenten te onderhandelen over de voorwaarden van de opdracht. Deze onderhandelingen vinden plaats overeenkomstig het beginsel inzake gelijke behandeling. De concurrenten die objectief vergelijkbare offertes hebben ingediend, moeten dus worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze onderhandelingen.

In het klassieke stelsel, vormt de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking een uitzonderlijke procedure. Ze mag slechts worden gebruikt in de vier gevallen die limitatief worden opgesomd in artikel 17, § 3, van de wet betreffende de overheidsopdrachten, waarbij onderhandelingen absoluut noodzakelijk worden geacht.

In het stelsel van de speciale sectoren, gaat het daarentegen om een gewone procedure waarvoor vrij mag worden gekozen.

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Het gaat in principe om een niet-geformaliseerde procedure waarbij de aanbestedende overheid over de opdracht onderhandelt met één of verschillende concurrenten, overeenkomstig het beginsel inzake gelijke behandeling (dat wil zeggen dat objectief vergelijkbare kandidaturen of offertes op dezelfde manier moeten worden behandeld).

Zowel in het klassieke stelsel als in het stelsel van de speciale sectoren, is het gebruik van deze uitzonderlijke procedure slechts toegestaan in de gevallen die limitatief worden opgesomd door de wet betreffende de overheidsopdrachten.

De concessie voor openbare werken
Dit is een overeenkomst waarmee een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke concessiehouder zich verbindt tot de uitvoering (en eventueel ook tot het ontwerp) van werken op eigen kosten. In ruil hiervoor wordt de concessiehouder het exploitatierecht toegekend. De concessie kan gepaard gaan met de betaling van een prijs of van een retributie.

De toekenning van een concessie voor openbare werken geeft aanleiding tot een specifieke voorafgaande bekendmaking onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 123 e.v. van het koninklijk besluit van 8 januari 1996. Deze toekenning is enkel gereglementeerd in het klassieke stelsel.

De concessie die in België relatief weinig voorkomt, is verwant met een wijze van beheer waarbij de overheid de bouw en de exploitatie van de installaties (tunnels, autosnelwegen, pompstations, motels langs de autosnelwegen,…) aan een medecontractant delegeert. Deze installaties moeten inspelen op de behoeften van de samenleving.

Meer help ? Bel ons 02 502 12 12 of via www.publicmarkets.eu