Rente wegens laattijdige betaling van een overheidsopdracht

uniform europees aanbestedingsdocument ueaAchterstandsrente is automatisch verschuldigd wanneer een aanbestedende dienst een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten niet tijdig betaalt.
De toe te passen rentevoet hangt af van de datum waarop het contract is gesloten.
Bron: Overheidsopdrachten. – Rentevoet voor betalingsachterstand. – Artikel 15, lid 4, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken.