Openbare aanbestedingen: Wat zijn het? Ontdek hier de werking van overheidsopdrachten en de drempelwaarden van 2022

Overheidsopdrachten komen in allerhande sectoren naar voor. Binnen een sector kan dit gaan over diensten, leveringen en werken. Wat zijn overheidsopdrachten? En wat zijn de belangrijkste regels hierin?

Wat is een overheidsopdracht?

Een overheidsopdracht is een overeenkomst die door één of meer aanbestedende diensten met één of meer ondernemers wordt afgesloten onder bezwarende titel. De behoefte bestaat erin te voorzien van werken, leveringen of diensten.

De procedures, voorafgaand aan de uitvoering van een overheidsopdracht, omvatten een strikte regelgeving bestaande uit drie hoofdbeginselen:

 • Vrije toegang tot overheidsopdrachten
 • Gelijke behandeling van de kandidaten
 • Transparantie in de procedures

 

Wie kan zich inschrijven op overheidsopdrachten?

Elke natuurlijke of rechtspersoon, publiek- of privaatrechtelijk, of elke combinatie van personen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, kan een aanvraag indienen voor de gunning van een overheidsopdracht, inclusief micro-ondernemers.

openbare aanbestedingen

Welke soorten plaatsingsprocedures zijn er?

– De openbare procedure

De openbare procedure is de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van de opdracht een offerte mag indienen (L. 17.6.2016, art. 2, 22°).

– De niet-openbare procedure

De niet-openbare procedure is de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen. Enkel de ondernemers die door de aanbesteder geselecteerd worden, mogen een offerte indienen. (L. 17.6.2016, art. 2, 23°).

– Mededingingsprocedure met onderhandeling

Mededingingsprocedure met onderhandeling is de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen. Enkel de ondernemers die door de aanbesteder geselecteerd worden, mogen een offerte indienen. Vervolgens kan er met de inschrijvers worden onderhandeld over de voorwaarden van de opdracht.  (L. 17.6.2016, art. 2, 25°).

– Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

De onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging is de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging een aanvraag tot deelneming mag indienen. Enkel de ondernemers die door de aanbesteder geselecteerd worden, mogen een offerte indienen. Vervolgens kan er met de inschrijvers worden onderhandeld over de voorwaarden van de opdracht. (L. 17.6.2016, art. 2, 29°).

 

– Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging is de plaatsingsprocedure waarbij de aanbestedende dienst de door hen gekozen ondernemers een offerte vraagt en met een of meer van hen over de voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen.

 

– De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is de plaatsingsprocedure waarbij de aanbestedende overheid de door hen gekozen ondernemers een offerte vraagt en met een of meer van hen over de voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen (L. 17.6.2016, art. 2, 26°).

De Europese drempelwaarden 2022 – 2023

Vanaf 1 januari 2022 zijn de drempelbedragen voor overheidsopdrachten lichtelijk gewijzigd. Deze bedragen hebben steeds een geldigheid van twee jaar, wat wil zeggen dat de nieuwe drempelwaarden van toepassing zijn tot en met 31 december 2023.

De drempelwaardes zijn van toepassing op alle concessies en overheidsopdrachten die gepubliceerd zijn vanaf 1 januari 2022. Indien er geen voorafgaande bekendmaking verplicht was, wordt er gekeken naar de datum vanaf wanneer een partij zich kandidaat kan stellen of een offerte mag indienen.

Onder de drempelwaarde van 140 000 euro is de aanbestedende dienst niet verplicht om de overheidsopdracht te publiceren.

De nieuwe Europese Drempelwaarden

De nieuwe Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren zijn:

 • Opdrachten i.v.m. werken: 5.382.000 euro
 • Opdrachten i.v.m. leveringen en diensten: 215.000 euro

Tussen de 140 000 en de 215 000 euro moet de aanbestedende dienst de overheidsopdracht regionaal publiceren (BDA). Onder die drempelwaarde van 140 000 euro is de aanbestedende dienst niet verplicht om de overheidsopdracht te publiceren.

 

Voor overheidsopdrachten in speciale sectoren:

 • 382.000 euro i.p.v. 5.350.000 euro
 • 000 euro i.p.v. 431.000 euro

Voor opdrachten op defensie en veiligheidsgebied:

 • 350.000 euro i.p.v. 5.382.000 euro
 • 000 euro i.p.v. 431.000 euro

De wijziging van de Europese publicatiedrempels heeft gevolgen voor de toepassing van andere regels. Bijvoorbeeld :

De drempelwaarde die de verplichting om de verdeling in percelen mogelijk maakt, als bedoeld in artikel 58 van de wet 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, wordt verhoogd van 139.000 euro naar 140.000 euro ;

De vastgestelde bedragen voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, worden verhoogd van 139.000 euro naar 140.000 euro en van 214.000 euro naar 215.000 euro. Dit is terug te vinden in artikel 90, 1° en 2° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.

openbare aanbestedingen TEDOverheidsopdrachten en contracten in de Europese Unie

Alle overheidsopdrachten die onder de EU-wetgeving vallen, moeten op Tenders Electronic Daily (TED) worden gepubliceerd. TED.europa.eu is de online versie van het EU-portaal in verband met overheidsopdrachten.

 

Gegunde opdrachten bij EU-instellingen, agentschappen en andere organen

Om binnen de Europese Unie een gemeenschappelijk beleid te kunnen voeren, zijn er binnen de EU-wetgeving ook regels voor overheidsopdrachten vastgelegd. Hiermee wil de Europese Unie de fundamentele beginselen van transparantie, gelijke behandeling, vrije mededinging en goed beheer van de procedures vrijwaren.

Ter ondersteuning van de werkgelegenheid en de investeringen binnen de Europese Unie, wordt er gezorgd voor een concurrerende, open en goed gereguleerde markt voor overheidsopdrachten.

Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over de procedures, de wetgeving en de mogelijkheden rond overheidsopdrachten binnen de Europese Unie:

 

Europese mogelijkheden voor overheidsopdrachten

Openbare aanbestedingen voor diensten aan EU-instellingen

Europese aanbestedings- en gunningsprocedures

Verslag over oneerlijke EU-procedures voor overheidsopdrachten

 

E-procurement: het platform van de federale overheid

De federale overheid wil met het gratis platform ‘e-procurement’ bereiken dat het proces voorafgaand aan de uitvoering van een overheidsopdracht geautomatiseerd wordt via één website.

De specifieke doelstellingen zijn:

 • Efficiënte en transparante aanbestedingsprocedures
 • Eenvoudige administratie
 • Uitgebreide concurrentie
 • Ontwikkeling van de belanghebbenden (ondernemingen) op gebied van overheidsopdrachten

Voor elke fase van een openbare procedure is er een specifieke onderverdeling:

e-Notification: voor de publicatie
e-Tendering: voor de indiening van de offerte/de aanvraag tot deelneming
e-Catalogue: voor het gebruik van catalogi
e-Awarding: voor de evaluatie en de toekenning
e-Auctions: voor de organisatie van een omgekeerde elektronische veiling
Op zoek naar overheidsopdrachten?

Op zoek naar overheidsopdrachten?

Wilt u dagelijks op de hoogte zijn van alle overheidsopdrachten binnen uw activiteitensector? klik hier en schrijf u nu in!

Wilt u graag extra informatie ontvangen van één van onze accountmanagers? Maak hieronder uw afspraak.

⇒Bekijk onze agenda HIER⇐