Wetgeving

1. Europese wetgeving i.v.m. overheidsopdrachten / aanbestedingen

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG Voor de EER relevante tekst.

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG Voor de EER relevante tekst.

Handleidingen voor overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

2. Belgische wetgeving

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016 + wijziging.

Wet 15 juni 2006 (gecoordoneerde tekst versie 29/8/2011) Wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

KB 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

KB 16 Juli 2012 Koninklijk besluit plaasting overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012.

KB 15 juli 2011 Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Wet van 24 december 1993
De wet, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt de algemene beginselen van de reglementering, het toepassingsgebied omtrent de instellingen en personen (klassiek stelsel en stelsel van de sectoren water, energie en vervoer)

Koninklijk besluit van 8 januari 1996
Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Koninklijk besluit van 10 januari 1996
Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.

Koninklijk besluit van 18 juni 1996
Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie.

Koninklijk besluit van 26 september 1996
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Koninklijk besluit van 14 oktober 1996
Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau.

Koninklijk besluit van 23 november 2007
Koninklijk besluit van 23 november 2007 tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet.

Wet van 23 december 2009
Wet tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Koninklijk besluit van 10 februari 2010
Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

3. Nederlandse wetgeving (Nederland)

Nationale Wegeving in NederlandBesluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (BAO)Besluit aanbestedingen speciale sectoren (BASS)Aanbestedingswet 2012

Algemene aanbestedingsreglementenUniform Aanbestedingsreglement EG 1991Uniform Aanbestedingsreglement 2001 (UAR2001)Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW2005)

Bedrijfsspecifieke aanbestedingsreglementenReglement voor de aanbesteding van dienstverlening 1998 (AD-1998)Aanbestedingsreglement van Railinfrabeheer 2000 (AR2K)Aanbestedingsreglement voor diensten LNV 2003 (ARD-LNV 2003)Reglement voor de openbare aanbesteding van dienstverlening 2004 (ROAD-2004)Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2006 (ARN2006)

4. Franse wetgeving

Klik hier om de “Code des Marchés Publics” te raadplegen.

Hulp ?